Финална пресконференция по закриване на обект: Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на с Бараково, община Кочериново

По време на проекта са предепонирани повече от 200000м3 отпадъци. Оформено е тялото на депото. Положен е горен изолационен екран ГИЕ с бентонитова рогозка и дренажен геокомпозит. Изпълнена е газдренажна система заустена в 2бр Газови кладенци. Изпълнен е рекултивиращ слой от земни маси 70см и 30см хумус. Габионна стена 240м. Отводнителна канавка от Циментова мембрана. Нивелачни репери. Сондажни кладенци за следене на подземните води около депото.