Завършен обект в с. Долна Градешница

На 23.03.2023 г. с Разрешение за ползване № СТ-05-130 бе въведен в експлоатация Строеж: „Корекция на дере, включващо подпорни стени L=78,00 м на северната и L= 77,70 м на южната страна на дере за укрепване на бреговете му и възстановяване на улицата между О.Т 51 и О.Т. 70в кв. 22 и кв.26 по ПР на с. Долна Градешница, общ. Кресна“. Строителните дейности по Договор Д-237 от 07.10.2021 г., между Възложителят Община Кресна и Изпълнителя „Нивел строй“ ЕООД са изпълнени в съответствие с одобрените проекти и строителни книжа, като са спазени всички нормативни изисквания.