Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата ин фраструктура

Предмет на договор: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата ин фраструктура
Изпълнител: „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – КОСТИНБРОД“ ДЗЗД , с членове в Обединението „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД

Дата на откриване на строителна площадка: 31.03.2023г.
Срок за изпълнение на СМР : 480 календарни дни

В рамките на договора ще се изпълнят следните дейности:
Изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци:
В изпълнение на тази дейност ще бъдат извършени СМР с обхват всички дейности, свързани с изграждане на предварително третиране на битови отпадъци от община Костинброд;
Изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци:
В изпълнение на тази дейност ще бъдат извършени СМР с обхват всички дейности свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от територията на РСУО Костинброд. Ще се изградят инсталациите, съобразявайки се с избраната технология.
Изграждане на съпътстваща инфраструктура за инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.
В изпълнение на тази дейност ще бъдат извършени строително – монтажните работи с обхват всички дейности свързани с изграждане на допълнителна инфраструктура, необходима за въвеждане на обекта в експлоатация и осигуряване на нормалното функциониране на инсталациите, а именно: захранване с вода за питейно-битови нужди от помпена станция, находяща се в имот № 036019 с дължина 85 м; захранване с ел. енергия .

– Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудване, съгласно представеното Прединвестиционно проучване.
– Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения и обзавеждане за инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, съгласно представеното Прединвестиционно проучване и Техническа спецификация.
– Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения и обзавеждане за инсталация за компостиране за разделно събрани зелени отпадъци, съгласно представеното Прединвестиционно проучване и Техническа спецификация.