Строеж: Кръгово кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Перник

На 29.12.2022 г. с Протокол за откриване на строителна площадка и съгласно Договор 70/30.03.2022 г., сключен между Община Перник като Възложител и „Нивел строй“ ЕООД като Изпълнител, започнаха строително-монтажните работи на Строеж: Кръгово кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между кв. „Димова махала“ и кв. „Твърди ливади“ на гр. Перник и паркинг (находящ се УПИ – „за жилищен комплекс“ кв. 155, в ПИ с идентификатор 55871.506.6 по КККР, гр. Перник с площ на паркинга 660,00 кв. м.)