Успешно завърши изграждането на обект в град Брезник

Успешно завърши изграждането на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци“, съгласно Договор за обществена поръчка № 58/02.04.2020 г., и възложено за изпълнение от Община Брезник с осигурено финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР.