Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на СО и ЕГО гр.Перник

На 09.09.2021 „Нивел Строй“ ООД сключи договор с Община Перник за Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО) и едрогабаритни отпадъци (ЕГО) в гр. Перник, УПИ I кв.202 – ЕТАП 1.
Общата стойност на договора е 765 562,30 лева с ДДС.
Срокът за изпълнение на договора е 175 календарни дни.