На 20.11.2020 година в град Сливен с „Водоснабдяване и канализация- Сливен „ ООД , ДЗЗД „НИВЕЛ АКВА ПСОВ“ подписа договори за „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ – Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга, с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Сливен на Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга;

Обособена позиция 2: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта“ бяха подписани в
Изпълнител на договора е консорциум ДЗЗД „НИВЕЛ АКВА ПСОВ“ , включващ следните дружества: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и „АКВА КОНСТРУКШЪН“ ЕООД.
Договорите включват реконструкция на пречиствателните станции за отпадъчни води в град Сливен и в град Нова Загора в два основни етапа : Изготвяне на идеен и технически проекти и строителство. Срокът за изпълнение на всеки от договорите е 780 дни.
Проектирането и авторският надзор е възложено на проектантски екип от „УОТЪР ЕНВАЙРО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД.
Строителството ще се изпълнява от „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД , а „АКВА КОНСТРУКШЪН“ ЕООД ще изпълни доставка и монтаж на технологично оборудване.

Изпълнението на строителството е по Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв.ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.