Кариери

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено, без компромиси и в срок.

Ако искате да:
• Организирате, ръководите и следите за своевременното изпълнение на поставените задания и срокове при всички фази на строителство.
• Контролирате качеството на изпълняваните СМР и отговаряте за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническата спецификация.
• Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора. Координирате работата на отделните специалисти и подизпълнители и следите за качеството на изпълняваните от тях задачи.
• Отчитате и защитавате изпълнените строителни работи.
• Следите за разхода на материали, планирате и контролирате разходните норми.
• Изготвяте заявки за необходимите материали на обекта.
• Отговаряте за спазването на здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: средно специално и/или висше в областта на строителството
• Шофьорска книжка категория В
• Компютърна грамотност: работа с Microsoft Office, Auto Cad е предимство
• Опит на позиция технически ръководител.
• Познания за работа с проектно-строителна документация, разчети за необходимите трудови и материални ресурси.
• Умение за ръководене на екип.
Личностни качества: Добри комуникативни и организационни умения; способност за взимане на адекватни решения и самостоятелна работа; познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено, без компромиси и в срок.
Във връзка с разширяване екипа ни от специалисти, Ви каним да се присъедините към нас като Геодезист

Задължения:
• Контролира извършването на строително-монтажните работи: трасиране, заснемане и др.
• Извършва геодезическо заснемане и изготвя екзекутивни чертежи
• Изчислява на обеми при извършване на земни и пътни работи
• Изготвя екзекутиви и протоколи за приемане на работата на подизпълнителите

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: висше Геодезия
• Шофьорска книжка категория В
• Работа с геодезически инструменти – GPS, тотална станция, нивелир
• Компютърна грамотност: работа с Microsoft Office, Auto Cad, Civil 3d
• Опит на позиция геодезист.
• Познания за работа с проектно-строителна документация

Личностни качества: Добри комуникативни и организационни умения; Способност за взимане на адекватни решения и самостоятелна работа; Познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено, без компромиси и в срок.
Във връзка с разширяване екипа ни от специалисти, Ви каним да се присъедините към нас като Геодезист

Задължения:
• Контролира извършването на строително-монтажните работи: трасиране, заснемане и др.
• Извършва геодезическо заснемане и изготвя екзекутивни чертежи
• Изчислява на обеми при извършване на земни и пътни работи
• Изготвя екзекутиви и протоколи за приемане на работата на подизпълнителите

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: висше Геодезия
• Шофьорска книжка категория В
• Работа с геодезически инструменти – GPS, тотална станция, нивелир
• Компютърна грамотност: работа с Microsoft Office, Auto Cad, Civil 3d
• Опит на позиция геодезист.
• Познания за работа с проектно-строителна документация

Личностни качества: Добри комуникативни и организационни умения; Способност за взимане на адекватни решения и самостоятелна работа; Познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено, без компромиси и в срок.

Ако искате да:
• Организирате, ръководите и следите за своевременното изпълнение на поставените задания и срокове при всички фази на строителство.
• Контролирате качеството на изпълняваните СМР и отговаряте за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническата спецификация.
• Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора. Координирате работата на отделните специалисти и подизпълнители и следите за качеството на изпълняваните от тях задачи.
• Отчитате и защитавате изпълнените строителни работи.
• Следите за разхода на материали, планирате и контролирате разходните норми.
• Изготвяте заявки за необходимите материали на обекта.
• Отговаряте за спазването на здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: средно специално и/или висше в областта на строителството
• Шофьорска книжка категория В
• Компютърна грамотност: работа с Microsoft Office, Auto Cad е предимство
• Опит на позиция технически ръководител.
• Познания за работа с проектно-строителна документация, разчети за необходимите трудови и материални ресурси.
• Умение за ръководене на екип.
Личностни качества: Добри комуникативни и организационни умения; способност за взимане на адекватни решения и самостоятелна работа; познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

Нивел Строй ЕООД е утвърдена строителна компания с дългогодишен опит в реализaцията на инвестиционни проекти за изграждане и реконструкция на транспортна, В и К и газова инфраструктури, пречиствателни инсталации и дейности, насочени към опазване на околната среда.

Екипът ни се състои от високо квалифицирани, отговорни професионалисти.
Във връзка с разширяване екипа ни от специалисти, Ви каним да се присъедините към нашия колектив като Технически ръководител В и К.

Задължения и отговорности:
– Организация, ръководство и контрол на строителния процес през всички етапи на реализация на инвестиционните проекти, в .ч.:
– Детайлно запознаване с инвестиционните проекти и изискванията за тяхното качество и срочно изпълнение.
– Изготвяне, подаване и проследяване изпълнението заявки за материали, съответстващи на одобрените технически/работни проекти и техническа спецификация.
– Планиране, проследяване и контрол разходните норми и материали за всеки обект.
– Осъществяване на контрол върху работата на отделните специалисти/подизпълнители и качественото и срочно изпълнение на поставените им задачи.
– Контролира качеството на изпълняваните СМР в соътветствие с одобрените технически/работни проекти, техническа спецификация и работни програми/ линейни графици.
– Подготовка на техническата документация на обекта.
– Управление на човешки и материални ресурси.
– Отговаря за спазването на ЗБУТ.
– Подпомага ръководния мениджмънт на компанията при цялостното планиране, изпълнение и отчитане на обектите.

Изисквания за заеманата длъжност:
1.Минимум средно-техническо образование с придобита професионална квалификация : Строителен техник в областите: Хидротехническо строителство, В и К мрежи и съоръжения, Пречистване на водите, Хидромелиоративно строителство или висше образование с квалификационна степен Магистър по изброените специалности.
2. Предишен опит на подобна позиция ще се зачита за предимство.
3.Отлични познания за работа с проектно – строителна документация, комплексни и мрежови графици, разчети за необходимите трудови и материални ресурси.
4 .Задълбочени познания за строителния процес като технология и умения за планиране.
5. Много добро познаване на нормативната база във В и К строителството.
6.Шофьорска книжка, кат. В
7.Компютърна грамотност: работа с Auto CAD и Microsoft office – WORD, EXCEL

Личностни качества:
1. Добри комуникативни и организационни умения
2.Лидерски качества и умения за ръководене на екип
3.Инициативност и отговорно отношение към работата и поставените задачи
4.Способност за приоритизиране на задачите и самостоятелна работа в динамична среда
5.Желание за усъвършенстване и развитие
6.Лоялност към фирмената политика

Компанията предлага:
1.Трудов договор на пълно работно време
2.Работа в утвърдена компания и динамична среда с дългосрочна ангажираност
3.Конкурентно възнаграждение, обвързано с вашето представяне и квалификация
4.Приветлива атмосфера за работа в екип от специалисти
5.Отлични условия на труд
6.Ваучери за храна.

Възможност за професионално и личностно усъвършенстване и кариерно развитие

Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете автобиография на български език.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД И GDPR.

Нивел Строй ЕООД е утвърдена строителна компания с дългогодишен опит в реализaцията на инвестиционни проекти за изграждане и реконструкция на транспортна, В и К и газова инфраструктури, пречиствателни инсталации и дейности, насочени към опазване на околната среда.

Екипът ни се състои от високо квалифицирани, отговорни професионалисти.
Във връзка с разширяване екипа ни от специалисти, Ви каним да се присъедините към нашия колектив като Технически ръководител В и К.

Задължения и отговорности:
– Организация, ръководство и контрол на строителния процес през всички етапи на реализация на инвестиционните проекти, в .ч.:
– Детайлно запознаване с инвестиционните проекти и изискванията за тяхното качество и срочно изпълнение.
– Изготвяне, подаване и проследяване изпълнението заявки за материали, съответстващи на одобрените технически/работни проекти и техническа спецификация.
– Планиране, проследяване и контрол разходните норми и материали за всеки обект.
– Осъществяване на контрол върху работата на отделните специалисти/подизпълнители и качественото и срочно изпълнение на поставените им задачи.
– Контролира качеството на изпълняваните СМР в соътветствие с одобрените технически/работни проекти, техническа спецификация и работни програми/ линейни графици.
– Подготовка на техническата документация на обекта.
– Управление на човешки и материални ресурси.
– Отговаря за спазването на ЗБУТ.
– Подпомага ръководния мениджмънт на компанията при цялостното планиране, изпълнение и отчитане на обектите.

Изисквания за заеманата длъжност:
1.Минимум средно-техническо образование с придобита професионална квалификация : Строителен техник в областите: Хидротехническо строителство, В и К мрежи и съоръжения, Пречистване на водите, Хидромелиоративно строителство или висше образование с квалификационна степен Магистър по изброените специалности.
2. Предишен опит на подобна позиция ще се зачита за предимство.
3.Отлични познания за работа с проектно – строителна документация, комплексни и мрежови графици, разчети за необходимите трудови и материални ресурси.
4 .Задълбочени познания за строителния процес като технология и умения за планиране.
5. Много добро познаване на нормативната база във В и К строителството.
6.Шофьорска книжка, кат. В
7.Компютърна грамотност: работа с Auto CAD и Microsoft office – WORD, EXCEL

Личностни качества:
1. Добри комуникативни и организационни умения
2.Лидерски качества и умения за ръководене на екип
3.Инициативност и отговорно отношение към работата и поставените задачи
4.Способност за приоритизиране на задачите и самостоятелна работа в динамична среда
5.Желание за усъвършенстване и развитие
6.Лоялност към фирмената политика

Компанията предлага:
1.Трудов договор на пълно работно време
2.Работа в утвърдена компания и динамична среда с дългосрочна ангажираност
3.Конкурентно възнаграждение, обвързано с вашето представяне и квалификация
4.Приветлива атмосфера за работа в екип от специалисти
5.Отлични условия на труд
6.Ваучери за храна.

Възможност за професионално и личностно усъвършенстване и кариерно развитие

Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете автобиография на български език.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД И GDPR.

Нивел Строй ЕООД е утвърдена строителна компания с дългогодишен опит в реализaцията на инвестиционни проекти за изграждане и реконструкция на транспортна, В и К и газова инфраструктури, пречиствателни инсталации и дейности, насочени към опазване на околната среда.
Екипът ни се състои от високо квалифицирани, отговорни професионалисти.
Във връзка с разширяване екипа ни от специалисти, Ви каним да се присъедините към нашия колектив като ПТО специалист.
Основни задължения:
1.Изготвяне и поддържане на проектни досиета на обектите, за които отговаря, в т.ч.:
– Изтготвяне и актуализация на работна програма/линеен график за изпълнение на обекта, заедно с техническия ръководител на обекта
-Изготвяне и актуализиране на нормативно изискуемите строителни книжа на обекта
– Изготвяне и актуализиране на заявки, актове и доклади за отчитане изпълнението на проектите към Възложителя, Строителния надзор и ръководството на фирмата
– Изготвяне и актуализиране на справки и тчетни форми на дружеството за нуждите на вътрешната отчетност на компанията
– Подпомага работата на ръководител проект и техническия ръководител при цялостната подготовка и изпълнение на обектите в т.ч. : проследяване съответствието на проектно -сметната документация/ КС и КСС/ към проекта с графичната част/чертежи/ и докладване при констатирани грешки и пропуски, проследяване за съответствие на влаганите в строителството на обекта материали с изискванията на техническата документация/ изискванията на възложителя, подготовка на дневници на СМР на обекта.

Изисквания за заеманата длъжност:
1.Минимум средно-техническо образование с придобита професионална квалификация : Строителен техник в областите: Хидротехническо строителство, В и К мрежи и съоръжения, Пречистване на водите, Хидромелиоративно строителство или висше образование с квалификационна степен Магистър по изброените специалности.
2. Предишен опит на подобна позиция ще се зачита за предимство.
3.Отлични познания за работа с проектно – строителна документация, комплексни и мрежови графици, разчети за необходимите трудови и материални ресурси.
4 .Задълбочени познания за строителния процес като технология и умения за планиране.
5. Много добро познаване на нормативната база във В и К строителството.
6.Шофьорска книжка, кат. В
7.Компютърна грамотност: работа с Auto CAD и Microsoft office – WORD, EXCEL, PROJECT,OUTLOOK или друга електронна поща.

Личностни качества :
Инициативност и отговорно отношение към работата и поставените задачи
Комуникативност и способност за работа в динамична среда
Екипност и лоялност към колегите и фирмената политика
Желание за усъвършенстване и развитие

Компанията предлага:
1.Трудов договор на пълно работно време
2.Работа в утвърдена компания и динамична среда с дългосрочна ангажираност
3.Конкурентно възнаграждение, обвързано с вашето представяне и квалификация
4.Приветлива атмосфера за работа в екип от специалисти
5.Отлични условия на труд
Възможност за професионално и личностно усъвършенстване и кариерно развитие

Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете автобиография на български език.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.

Нивел Строй ЕООД е утвърдена строителна компания с дългогодишен опит в реализaцията на инвестиционни проекти за изграждане и реконструкция на транспортна, В и К и газова инфраструктури, пречиствателни инсталации и дейности, насочени към опазване на околната среда.
Екипът ни се състои от високо квалифицирани, отговорни професионалисти.
Във връзка с разширяване екипа ни от специалисти, Ви каним да се присъедините към нашия колектив като ПТО специалист.
Основни задължения:
1.Изготвяне и поддържане на проектни досиета на обектите, за които отговаря, в т.ч.:
– Изтготвяне и актуализация на работна програма/линеен график за изпълнение на обекта, заедно с техническия ръководител на обекта
-Изготвяне и актуализиране на нормативно изискуемите строителни книжа на обекта
– Изготвяне и актуализиране на заявки, актове и доклади за отчитане изпълнението на проектите към Възложителя, Строителния надзор и ръководството на фирмата
– Изготвяне и актуализиране на справки и тчетни форми на дружеството за нуждите на вътрешната отчетност на компанията
– Подпомага работата на ръководител проект и техническия ръководител при цялостната подготовка и изпълнение на обектите в т.ч. : проследяване съответствието на проектно -сметната документация/ КС и КСС/ към проекта с графичната част/чертежи/ и докладване при констатирани грешки и пропуски, проследяване за съответствие на влаганите в строителството на обекта материали с изискванията на техническата документация/ изискванията на възложителя, подготовка на дневници на СМР на обекта.

Изисквания за заеманата длъжност:
1.Минимум средно-техническо образование с придобита професионална квалификация : Строителен техник в областите: Хидротехническо строителство, В и К мрежи и съоръжения, Пречистване на водите, Хидромелиоративно строителство или висше образование с квалификационна степен Магистър по изброените специалности.
2. Предишен опит на подобна позиция ще се зачита за предимство.
3.Отлични познания за работа с проектно – строителна документация, комплексни и мрежови графици, разчети за необходимите трудови и материални ресурси.
4 .Задълбочени познания за строителния процес като технология и умения за планиране.
5. Много добро познаване на нормативната база във В и К строителството.
6.Шофьорска книжка, кат. В
7.Компютърна грамотност: работа с Auto CAD и Microsoft office – WORD, EXCEL, PROJECT,OUTLOOK или друга електронна поща.

Личностни качества :
Инициативност и отговорно отношение към работата и поставените задачи
Комуникативност и способност за работа в динамична среда
Екипност и лоялност към колегите и фирмената политика
Желание за усъвършенстване и развитие

Компанията предлага:
1.Трудов договор на пълно работно време
2.Работа в утвърдена компания и динамична среда с дългосрочна ангажираност
3.Конкурентно възнаграждение, обвързано с вашето представяне и квалификация
4.Приветлива атмосфера за работа в екип от специалисти
5.Отлични условия на труд
Възможност за професионално и личностно усъвършенстване и кариерно развитие

Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете автобиография на български език.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено, без компромиси и в срок.

Ако искате да:
• Организирате, ръководите и следите за своевременното изпълнение на поставените задания и срокове при всички фази на строителство.
• Контролирате качеството на изпълняваните СМР и отговаряте за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническата спецификация.
• Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора. Координирате работата на отделните специалисти и подизпълнители и следите за качеството на изпълняваните от тях задачи.
• Отчитате и защитавате изпълнените строителни работи.
• Следите за разхода на материали, планирате и контролирате разходните норми.
• Изготвяте заявки за необходимите материали на обекта.
• Отговаряте за спазването на здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: средно специално и/или висше в областта на строителството
• Шофьорска книжка категория В
• Компютърна грамотност: работа с Microsoft Office, Auto Cad е предимство
• Опит на позиция технически ръководител.
• Познания за работа с проектно-строителна документация, разчети за необходимите трудови и материални ресурси.
• Умение за ръководене на екип.
Личностни качества: Добри комуникативни и организационни умения; способност за взимане на адекватни решения и самостоятелна работа; познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

Строителна компания НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено,без компромиси и в срок.

Каним Ви да се присъедините към нашият колектив в гр. София като Сътрудник в отдел доставки и логистика.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-Приема писмените заявки за доставки и транспорт, изготвени от отговорниците по направления
– Планира и организира оптимално доставката на материали от производителите.
– Координира превоза на стоки от доставчиците.
– Следи, анализира и оптимизира складовите наличности.
– Осъществява координацията и консултацията между отделите на дружеството и обектите.
– Изготвя и актуализира списък на утвърдените и алтернативни доставчици.
– Обобщава логистичната информация и подготвя справки за ръководството.

Изисквания за заемане на длъжността:
– Добри комуникативни и организационни умения;
– Способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;
– Компютърна грамотност, работа с MICROSOFT OFFICE.

 Компанията предлага:
• Атрактивно възнаграждение на постоянен трудов договор.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография на български език, налични препоръки, актуална снимка и мотивационно писмо.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено, без компромиси и в срок.
Във връзка със строителството на голям инфраструктурен обект, Ви каним да се присъедините към екипа ни, като Специалист ПТО

Основни задължения:
1.Следи за съответствието на чертежите с представената количествена сметка, за евентуални пропуснати СМР и други неточности;
2.Създава и поддържа обектовите досиета;
3.Създава актуален график за обекта, актове и документация;
4.Контролира техническата и оперативната подготовка за работа в обекта и спазването на техническата документация;
5.Изготвя протоколи за предадени на надзора/възложителя сертификати, декларация за съответствие, протоколи по изпитания;
6.Изготвя дневници за строително-монтажните работи;
7.Съхранява и гарантира опазването на цялата техническа документация за съответния обект;
8.Води ежедневна справка за изпълнените количества;
9. Администрира – изпълнение, актуване и отчитане на СМР.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: средно специално и/или висше в областта на строителството
• Компютърна грамотност – Microsoft Office , AutoCad
• Работа с офис техника.

Личностни качества:
• Добри комуникативни и организационни умения;
• Познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено, без компромиси и в срок.
Във връзка със строителството на голям инфраструктурен обект, Ви каним да се присъедините към екипа ни, като Специалист ТЪРГОВЕ И ОФЕРТИ В и К.

Основни задължения:
•Подготовя документи за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Да познава основните работи в областта на строителството.
• Да познава наредбите, инструкциите и указанията на МФ регламентиращи отчетността и вътрешния финансов контрол, принципите и реда за организация на първичната отчетност, ЗОП.
• Образование: средно специално и/или висше в областта на строителството
• Компютърна грамотност – Microsoft Office
• Работа с офис техника.

Личностни качества:
• Добри комуникативни и организационни умения;
• Познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено, без компромиси и в срок.
Във връзка със строителството на голям инфраструктурен обект, Ви каним да се присъедините към екипа ни, като Специалист ТЪРГОВЕ И ОФЕРТИ

Основни задължения:
•Подготовя документи за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Да познава основните работи в областта на строителството.
• Да познава наредбите, инструкциите и указанията на МФ регламентиращи отчетността и вътрешния финансов контрол, принципите и реда за организация на първичната отчетност, ЗОП.
• Образование: средно специално и/или висше в областта на строителството
• Компютърна грамотност – Microsoft Office
• Работа с офис техника.

Личностни качества:
• Добри комуникативни и организационни умения;
• Познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено, без компромиси и в срок.
Във връзка със строителството на голям инфраструктурен обект, Ви каним да се присъедините към екипа ни, като Специалист ТЪРГОВЕ И ОФЕРТИ В и К.

Основни задължения:
•Подготовя документи за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Да познава основните работи в областта на строителството.
• Да познава наредбите, инструкциите и указанията на МФ регламентиращи отчетността и вътрешния финансов контрол, принципите и реда за организация на първичната отчетност, ЗОП.
• Образование: средно специално и/или висше в областта на строителството
• Компютърна грамотност – Microsoft Office
• Работа с офис техника.

Личностни качества:
• Добри комуникативни и организационни умения;
• Познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено, без компромиси и в срок.
Във връзка със строителството на голям инфраструктурен обект в района на гр. Бургас, Ви каним да се присъедините към екипа ни като Технически Ръководител пътно строителство.
Ако искате да:
• Организирате, ръководите и следите за своевременното изпълнение на поставените задания и срокове при всички фази на строителство.
• Контролирате качеството на изпълняваните СМР и отговаряте за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническата спецификация.
• Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора. Координирате работата на отделните специалисти и подизпълнители и следите за качеството на изпълняваните от тях задачи.
• Отчитате и защитавате изпълнените строителни работи.
• Следите за разхода на материали, планирате и контролирате разходните норми.
• Изготвяте заявки за необходимите материали на обекта.
• Отговаряте за спазването на здравословни и безопасни условия на труд. Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита; не допуска извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия;

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: средно специално и/или висше в областта на строителството
• Шофьорска книжка категория В
• Компютърна грамотност: работа с Microsoft Office, Auto Cad е предимство
• Опит на позиция технически ръководител.
• Познания за работа с проектно-строителна документация, разчети за необходимите трудови и материални ресурси.
• Умение за ръководене на екип.
Личностни качества: Добри комуникативни и организационни умения; Способност за взимане на адекватни решения и самостоятелна работа; Познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено, без компромиси и в срок.
Във връзка с разширяване екипа ни от специалисти, Ви каним да се присъедините към нас като Геодезист

Задължения:
• Контролира извършването на строително-монтажните работи: трасиране, заснемане и др.
• Извършва геодезическо заснемане и изготвя екзекутивни чертежи
• Изчислява на обеми при извършване на земни и пътни работи
• Изготвя екзекутиви и протоколи за приемане на работата на подизпълнителите

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: висше Геодезия
• Шофьорска книжка категория В
• Работа с геодезически инструменти – GPS, тотална станция, нивелир
• Компютърна грамотност: работа с Microsoft Office, Auto Cad, Civil 3d
• Опит на позиция геодезист.
• Познания за работа с проектно-строителна документация

Личностни качества: Добри комуникативни и организационни умения; Способност за взимане на адекватни решения и самостоятелна работа; Познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

Строителна компания НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено,без компромиси и в срок.

Каним Ви да се присъедините към нашият колектив в гр. София за проект в сферата на водоснабдителни и канализационни мрежи като Специалист доставки и логистика.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-Приема писмените заявки за доставки и транспорт, изготвени от отговорниците по направления
– Планира и организира оптимално доставката на материали от производителите.
– Координира превоза на стоки от доставчиците.
– Следи, анализира и оптимизира складовите наличности.
– Осъществява координацията и консултацията между отделите на дружеството и обектите.
– Изготвя и актуализира списък на утвърдените и алтернативни доставчици.
– Обобщава логистичната информация и подготвя справки за ръководството.

Изисквания за заемане на длъжността:
– Добри комуникативни и организационни умения;
– Познаване на строителни и В и К материали
– Способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

 Компанията предлага:
• Атрактивно възнаграждение на постоянен трудов договор.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография на български език, налични препоръки, актуална снимка и мотивационно писмо.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено, без компромиси и в срок.

Ако искате да:
• Организирате, ръководите и следите за своевременното изпълнение на поставените задания и срокове при всички фази на строителство.
• Контролирате качеството на изпълняваните СМР и отговаряте за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническата спецификация.
• Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора. Координирате работата на отделните специалисти и подизпълнители и следите за качеството на изпълняваните от тях задачи.
• Отчитате и защитавате изпълнените строителни работи.
• Следите за разхода на материали, планирате и контролирате разходните норми.
• Изготвяте заявки за необходимите материали на обекта.
• Отговаряте за спазването на здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: средно специално и/или висше в областта на строителството
• Шофьорска книжка категория В
• Компютърна грамотност: работа с Microsoft Office, Auto Cad е предимство
• Опит на позиция технически ръководител.
• Познания за работа с проектно-строителна документация, разчети за необходимите трудови и материални ресурси.
• Умение за ръководене на екип.
Личностни качества: Добри комуникативни и организационни умения; способност за взимане на адекватни решения и самостоятелна работа; познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е специализиранa в проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено, без компромиси и в срок.

Ако искате да:
• Организирате, ръководите и следите за своевременното изпълнение на поставените задания и срокове при всички фази на строителство.
• Контролирате качеството на изпълняваните СМР и отговаряте за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническата спецификация.
• Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора. Координирате работата на отделните специалисти и подизпълнители и следите за качеството на изпълняваните от тях задачи.
• Отчитате и защитавате изпълнените строителни работи.
• Следите за разхода на материали, планирате и контролирате разходните норми.
• Изготвяте заявки за необходимите материали на обекта.
• Отговаряте за спазването на здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: средно специално и/или висше в областта на строителството
• Шофьорска книжка категория В
• Компютърна грамотност: работа с Microsoft Office, Auto Cad е предимство
• Опит на позиция технически ръководител.
• Познания за работа с проектно-строителна документация, разчети за необходимите трудови и материални ресурси.
• Умение за ръководене на екип.
Личностни качества: Добри комуникативни и организационни умения; способност за взимане на адекватни решения и самостоятелна работа; познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ е основана през 2006 годинa и е съсредоточена в проектиране и изграждането на транспортната инфраструктура, проектиране и изпълнение на противосвлачищни мероприятия, укрепителни и мостови съоръжения, детски и спортни площадки , места за развлечения и отдих, жилищно строителство. Притежаваме сериозен опит в реализирането на проекти във водния сектор, газоразпределителни мрежи и сектор околна среда. Използваме за реализацията на проектите си съвременни технологии и материали с най-високо качество, утвърдено в ЕС.
Екипът ни се състои от отговорни професионалисти, които са водени в своята работа от основната цел на компанията – да строим винаги качествено,без компромиси и в срок .

За наши обекти в гр.София търсим МАШИНИСТ НА БУЛДОЗЕР

ОТГОВОРНОСТИ:
– 1. Да извършва ежедневното обслужване на машината, да я поддържа в чисто и изправно състояние;
2. Да зарежда необходимото количество качествени гориво, масла и охладителни течности;
3. Да познава връзката между отделните механизми на машините;
4. Да извършва монтажа и демонтажа на различното оборудване.
5. Да извършва или участвува при извършването на всички видове изкопно-насипни работи с различните оборудвания на загребващото устройство като изпълняват функции, операции и манипулации предвидени по технологичен ред в карти, технологии и ПСД;
6. Да знае устройството и основния принцип на действие на машината; познава правилата за работа с пътно-строителни машини; работата с всички видове и марки и модели от машината, с която работи; кинематиката взаимодействието и връзките между отделните части; начините за ходово и производствено обслужване и управление ; видовете и свойствата на гориво-смазочните материали; начините и средствата за сигнализация; правилата за поддържане нормалния режим на работа; основни изисквания на електротехниката, механика и машинни елементи по отношение обслужването и управление на машината; методите, нормативите и начините за ежедневен и текущ ремонт и поддръжка; начините за предотвратяване, откриване и отстраняване на аварии и повреди; местата и начините за смазване;
7. Получава, води и отчита работните карти за извършената работа и разхода на ГСМ;
8. Да умее да води машината при разнообразни условия-надлъжни и напречни наклони, криви и др.;
9. Отговаря за безопасността по време на движение и работа на обекта;
10. Грижи се за чистотата на машината след работа;
11. Работи самостоятелно или в комплект с други машини използвани в технологичния процес; спазва екологичните изисквания .

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
– Средно образование, курс за квалификация, обучение за вида и типа машина, с която работи. Да притежава категория „Т“ съгласно Закона за движение по пътищата.
– Познания относно устройството и основния принцип на действие на машините, както и правилата за работа с пътностроителни машини;
– Умения за работа в екип, добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ :
– Трудов договор и осигуровки в пълен размер;
– Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;

Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография на български език, и актуална снимка.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.