Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Радомир

Проект: „Ремонт на местни общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в град Радомир“

Извършени дейности: В рамките на договора е извършен основен ремонт на местни общински пътища на територията на Община Радомир. Дейностите са извършени при спазване на поставените срокове и съгласно условията на договора, одобрените проекти и действащата нормативна уредба.

Възложител: Община Радомир