Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Костинброд

Проект: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Костинброд“

Извършени дейности: В рамките на договора е извършен основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Костинброд. Дейностите са изпълнени при спазване на поставените срокове и съгласно условията на договора, одобрените проекти и действащата нормативна уредба.

Възложител: Община Костинброд