Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Костенец за реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“

Проект: “Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Извършени дейности: При изпълнението на договора между строителна фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Костенец бяха извършени следните строително-монтажни работи:
• разваляне на компрометирана асфалтобетонна настилка, бетонови бордюри, тротоарни участъци;
• направа на тротоари с полагане на трошен камък и сиви бетонови плочи – 1170 кв.м.;
• полагане на бетонови бордюри – 1188 метра;
• изграждане на отводнителна система от ревизионни шахти и улични отоци;
• изграждане на обезопасителни парапети пред входове на детски и учебни заведения;
• смяна и изместване на стоманобетонни стълбове от електроснабдителната мрежа;
• полагане на плътна и неплътна асфалтова смес – 3653 кв.м.;
• полагане на хоризонтална и вертикална маркировка.

Възложител: Община Костенец